Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 19.10.2022 16.48

Trots prishöjningar visade sjukvårdsdistriktets ekonomiska resultat ett större underskott än uppskattat i april

Nyckelord:

Det ekonomiska resultatet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2022 förväntas visa ett underskott på 25,7 miljoner euro, mot ett budgeterat underskott på 4 miljoner euro.   

Det prognostiserade underskottet enligt delårsrapporten för januari–september 2022 har blivit större än vad som väntades i april huvudsakligen på grund av att serviceproduktionen inte ser ut att återhämta sig och nå den planerade nivån. Avgifterna som medlemskommunerna avlägger sjukvårdsdistriktet år 2022  kommer att bli 95 procent av det budgeterade.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt i september att höja prestationsprisen för vårdavdelningsvården och öppenvårdsbesöken med 12 procent under november–december 2022.  Höjningen ligger inom ramen för resultatbudgeteringen och förväntas ha en effekt på fem miljoner euro. 

Delårsrapporten visar att avgifterna som kommunerna avlagt till sjukvårdsdistriktet minskat med 3,4 procent (16,3 miljoner euro) i jämförelse med januari-september i fjol.

Sjukvårdsdistriktets driftskostnader minskade med 1,1 procent, d.v.s. 7 miljoner euro, i jämförelse med motsvarande tidsperiod år 2021

– Personalbristen påverkar antalet prestationer och vi räknar med ett underskott också i år.  Vår förhoppning är att ökningen av underskottet upphör mot slutet av detta år, konstaterar sjukvårdsdistriktets tf. direktör Mikko Pietilä.

Antalet servicetagare ökade

Det totala antalet enskilda servicetagare vid ÅUCS ökade något (0,6 procent).  Antalet patienter som besökte ÅUCS Akuten sjönk betydligt (8,5) i jämförelse med motsvarande tidsperiod i fjol.

– Orsaken till att antalet jourpatienter minskade ligger i att e-tjänsterna i anknytning coronapandemin minskade jämfört med motsvarande tid i fjol.  Antalet förverkligade operativa ingrepp har varit mindre än 60 procent av det budgeterade antalet under årets tre första kvartal.  Denna minskning har dock inte fortsatt mot slutet av granskningsperioden, berättar tf. ekonomidirektör Joni Haapanen.

En utmaning som sjukvårdsdistriktet fortfarande har framför sig är att leva upp till  vårdgarantin. Antalet patienter som väntat på sin vård i mer än sex månader har ökat sedan juni. Mediantiden för tillgången till vård är nu 47 dygn.

Investeringsutgifterna för år 2022 förväntas uppgå till 221,6 miljoner euro, d.v.s. 4,4 procent över det budgeterade. Investeringskostnaderna för byggarbeten förväntas överskrida det budgeterade med 11,6 miljoner euro (6 procent).  Detta beror på att byggnadskostnaderna (26,9 miljoner euro) som sjukvårdsdistriktet betalat åren 2014–2022 för byggarbetet av Fyrsjukhuset aktiverats som investeringskostnader i stället för det tidigare arrangemanget med leasingfinansiering.   

Sjukvårdsdistriktets styrelse antecknade delårsrapporten och den ur rapporterna uppgjorda ekonomiska prognosen till kännedom 18.10.2022.