Skip to main content

Tyks Lääkehuolto

Lääkehuolto-palvelut apteekin hyllyltä. Tehtävämme on tuottaa laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon palveluita Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Olemme osaltamme mukana turvallisen, tehokkaan, tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Lääkehuoltoon kuuluvat Tyks sairaala-apteekki ja Kliinisen farmakologian yksikkö.

Sairaala-apteekin keskeisiä palveluita ovat lääkelogistiikka, lääkevalmistus, solunsalpaajien annosvalmistus, annosjakelu, osastofarmasia, lääkehankinta, PET-radiolääkevalmistus ja kliiniset lääketutkimukset. Tarjoamme myös lääkeinformaatiota ja koulutusta. Lisäksi teemme osastokäyntejä asiakasyksiköihimme ja osallistumme lääkitysturvallisuuden parantamiseen myös tekemällä auditointeja ja osallistumalla kehittämistyöryhmiin.

Kliinisen farmakologian yksikön tarkoituksena on rationaalisen lääkehoidon kehittäminen ja edistäminen sekä lääkehoitoon liittyvän tutkimus-ja kehitystoiminnan tukeminen esimerkiksi tekemällä potilaiden lääkehoitoa koskevia konsultaatioita.

Laatu

Lääkehuollon toimintaa ohjaava laatujärjestelmä perustuu lääkelakiin, valtioneuvoston asetuksiin, viranomaismääräyksiin sekä GMP-ohjeistoon. Lääkehuollon toiminnassa huomioidaan myös EAHP ja FIP lausekkeet, esim. kansainväliset sairaalafarmasian konsensuslinjaukset.  Keskeinen osa lääkehuollon kaikkien toimintojen laadunhallintaa on riskien hallinta, johon kuuluu riskien dokumentointi (EU GMP, vol 4. Annex 20). Riskien arvioinnissa tunnistetaan toiminnassa esiintyvät vaaratekijät, arvioidaan vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruus sekä arvioidaan riskien merkitys. Vastaavasti osa lääkehuollon laadunhallintaa on muutoksenhallinta ja siihen liittyvät menettelyt (EU guideline Q10, pharmaceutical quality system). Muutoksenhallinnan avulla varmistetaan, että toiminta ja siihen liittyvät ohjeistukset, kehittäminen ja muutokset toteutuvat lääkehuollon tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä varmistetaan, että muutoksen tavoite ja toteutumisen varmistaminen on kuvattu ja informoitu kaikille muutokseen osallistuville.

Toiminnan laatua arvioidaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Sisäiset auditoinnit tehdään määrävälein, vähintään vuosittain. Ulkoisena auditoijana toimii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea). 
 

Yhteystiedot

Sähköposti: sairaala-apteekki.hallinto@varha.fi

Sairaala-apteekkari Hanna Kivikoski: 050 511 0153

Toimistosihteerien puhelinnumerot: 02 313 2971 ja 02 313 8213