Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 15.10.2021 16.48

Akuuttigeriatrian tiimin tekemä kokonaisarvio tukee ikääntyneen jatkohoidon toteutusta peruspalveluissa

Avainsanat:

Akuuttigeriatrian tiimi arvioi päivystykseen tulleen tai tuodun yli 75-vuotiaan kotona asuvan voinnin tähtäimessä potilaan tulosyyn perusteellisempi kartoittaminen ja sujuvammat palveluketjut omassa kunnassa päivystyskäynnin jälkeen. Tavoitteena on voinnin salliessa myös kotiuttaminen. Pilotti keskittyy niin sanottuihin sub-akuutteihin potilaisiin, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa.

Viikari ja tiimi - santrakoko.jpg

Sote-rakenneuudistushankkeen Palveluketjut ja kokonaisuudet (PKPK) -projektiryhmän ikääntyneiden osa-alueen akuuttigeriatrian pilotti on nyt täydessä käynnissä ja työtä riittää, mutta niin riittää tiimillä käsin kosketeltavaa intoakin. Seitsemänhenkisen tiimin geriatrit ja geriatriset sairaanhoitajat tekevät työtä, joka edesauttaa kotona asuvan ikääntyneen parempaa jatkohoitoa, kun päivystykseen tulleen tai tuodun potilaan tulosyyt kartoitetaan perusteellisemmin. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä päivystyksen hoitoyksikön kanssa koko prosessin ajan.

Maakunnan eri sektoreiden toimijat ovat nähneet pilotin käynnistämiselle laajaa tarvetta ikääntyneiden hoitoketjujen sujuvoittamiseksi. Pilotin edetessä eri toimijoiden aktiivinen vuoropuhelu ja osaamisen yhdistäminen on tärkeää.

Potilaat ohjautuvat tiimin arvioon
geriatrisen triage-seulan perusteella

– Arvioimme tilannetta ja toimintakykyä sellaisella yli 75-vuotiaalla päivystyspotilaalla, jolla ei ole säännöllistä kotihoitoa, joka on alle kuukauden sisällä ollut päivystyksessä tai kolmen kuukauden sisällä sairaalahoidossa. Kaikille potilaille tehdään tullessa niin sanottu geriatrinen triage-seula, jonka perusteella potilaat sitten ohjautuvat tiimin arvioon. Teemme arvion päivystyksen hoitoyksikön tiimin rinnalla geriatrisesta näkökulmasta, selvittää Akuutissa tiimiä vetävä geriatri Laura Viikari.

Tarkoituksena on tuoda esiin sellaisia asioita, jotka vaikuttavat iäkkään potilaan pärjäämiseen jatkossa ja joihin olisi hyvä puuttua omassa kotikunnassa, jotta potilaan toimintakyky pysyisi yllä mahdollisimman pitkään.

– Näin vältettäisiin sairaalahoitoon päätymistä silloin, kun sairaalahoitoa vaativaa akuuttisairautta ei todeta. Samalla annamme konsultaatiotukea päivystyksen kollegoille iäkkään hoidon erityispiirteistä, lisää sairaanhoitaja Maria Uusi-Seppälä, jolla on myös vanhusten hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn erikoistava geronomin koulutus.

Huomiota kiinnitetään muun muassa avuntarpeeseen, toimintakykyyn, muistitilanteeseen, liikkumisen vaikeuksiin, lääkitykseen ja jatkohoidon järjestelyihin perusterveydenhuollossa.

– Arvio tulee päivystyksen prosessin rinnalle täydentämään hoitoa ja kotiutusprosessia sekä varmistamaan tiedonkulkua päivystyksen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhtymäkohdissa, kertoo tiimin toinen geriatri Kaisa Karjalainen.

Dataa vaikuttavuudesta ja
hyödyllisyydestä – toimintamalli valtakunnalliseksi?

Tiimin työn ja yhteyshenkilöiden kautta pyritään varmistamaan katkeamaton hoitoketju, jossa asiat eivät jää omaisen ja potilaan varaan. Pilotissa pyritään luomaan malli Tyks Akuutin ja maakunnan peruspalvelua tuottavien organisaatioiden välille. Nyt mukana ovat kaikki hyvinvointialueen kunnat.

Toimintaa on tarkoitus jatkossa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös alueen muissa päivystyspisteissä. Alueen kunnat ja kuntayhtymät saavat toki samalla geriatrista akuuttipalvelua myös Tyks Akuutin Turun päivystyspisteestä.

– Vuoden 2022 keräämme tutkimusdataa tiimin toiminnasta. Mikäli toimintamalli nähdään hyödylliseksi ja vaikuttavaksi, mallia voidaan jatkossa hyödyntää muissakin isoissa päivystyspisteissä ympäri maan, tiimi iloitsee.

Geriatrinen tiimi Tyks Akuutissa: