Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 20.1.2022 15.51

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder Egentliga Finlands välfärdsområdes administration i brådskande ordning

Nyckelord:

Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde, VATE, avslutar sitt arbete i början av mars, då regionförvaltningen tar över. VATE har förberett det kommande välfärdsområdet sedan hösten 2021 och kommer att hålla ännu två eller tre möten innan dess verksamhet upphör. Välfärdsområdesfullmäktigeval hålls denna vecka och 79 fullmäktigeledamöter kommer att väljas. Regionfullmäktige kommer att välja en regionstyrelse i mars.

Genast under vårvintern 2022 ska regionfullmäktige och –styrelsen om ta upp till behandling ett flertal centrala beslut bl.a. om det kommande välfärdsområdets förvaltningsstadga och organisering. Dessa beslut påverkar många projekt som ska befrämjas samtidigt och beslut behövs för att välfärdsområdet ska kunna ta emot organiseringsansvaret av social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster genast i början av år 2023. Välfärdsområdets beredningsorganisation, vars verksamhet fortsätter under regionförvaltningen, ansvarar för beredningen av besluten.

Den kommande organisationsstrukturen för Egentliga Finlands välfärdsområde planeras bli sådan att den baserar sig på en nämndmodell med ålderscykelstruktur av politisk förvaltningsorganmodell. Den politiska förvaltningsorganmodellen, som en del av organisationen skulle bestå av fem nämnder:  nämnden för svenska ärenden, för barn och unga, för befolkningen i arbetsför ålder, för seniorer och för räddningsväsendet. I organiserandet av nämnderna skiljer sig Egentliga Finlands välfärdsområde från många andra välfärdsområden. Pressmeddelande 20.12.2021.

Välfärdsområdets strategiutkast är också under beredning. I detta skede är avsikten att föra den överordnade servicestrategin till behandling hos regionförvaltningen. Olika intressenter har tid till utgången av januari att besvära en enkät som gäller strategiarbetet och vars resultat kommer att användas vid planeringen av välfärdsområdets strategi. Pressmeddelande 14.1.2022.

För beredningen av välfärdsområdet har begäranden tillställts om information som behövs från såväl kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och räddningsverken, alltså av alla så kallade överlåtande organisationer. På basis av informationen som inkommer av dessa förfrågningar kan arbetet till förmån för Egentliga Finlands välfärdsområde gå vidare på ett mera konkret sätt.

Budget för 2022

Huvudvikten i den preliminära budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2022 ligger på de allra mest kritiska funktionerna. Trots strikt prioritering beslöt VATE vid sitt möte den 18 januari 2022 att ansöka om minst 3 miljoner euro tilläggsmedel för välfärdsområdets beredningsarbete för detta år.

Tidigare har finansministeriet beviljat Egentliga Finland finansiering för beredningen för år 2022 till ett belopp på totalt 4,3 miljoner euro. Dessutom har staten beviljat finansiering för 18,2 miljoner euro för ICT-modifieringar. Medel för finansiering av ICT till ett värde på ca 1,2 miljoner euro blev oanvända år 2021 och dessa kan utnyttjas år 2022. Det är troligt att allt det nödvändiga inte kan förberedas med den beviljade ICT-finansieringen, utan att det också kommer att behövas tilläggsfinansiering för detta. Pressmeddelande 23.12.2021.

I Egentliga Finland blir sammanjämkningen av välfärdsområdets ICT-system en arbetsdryg prestation.  För närvarande söker man inom beredningen lösningar särskilt på hur sammanslagningen av 41 klient- och patentsystem ska ske. Alla förändringar måste planeras så att det inte uppstår störningar i ICT-servicen i något enda skede av processen. Samtidigt gäller det bl.a. att inventera och kartlägga maskinparken som ägs av organisationerna i regionen. I regionen finns över 30 organisationer.  

Petri Virolainen förslås bli VATEs ordförande

Det temporära beredningsorganet VATE föreslår att Petri Virolainen utses till dess ordförande. Han kommer att arbeta som direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt från och med 1.2.2022 för VATEs sista verksamhetsmånad , alltså februari. Pressmeddelande 14.12.2021.

Ärendet tas upp till beslut hos sjukvårdsdistriktets styrelse i slutet av januari 2022. Matti Bergendal som varit ordförande för VATE övergår till annan arbetsgivares tjänst från början av februari. Antti Parpo inleder sitt tjänsteförhållande som beredningsdirektör på viss tid för Egentliga Finlands välfärdsområde. Pressmeddelande 7.1.2022.