Hoppa till huvudinnehåll

Att delta i forskning

ÅUCS är ett forskningssjukhus som bedriver aktiv vetenskaplig forskning. Du kan också bidra till utvecklingen av medicin och behandlingsmetoder genom att delta i studier.

Ansök om att delta i Västra Cancercentrets vetenskapliga cancerstudier (Fican West)

Behandling utvecklas genom forskning

Högkvalitativ forskning är en förutsättning för god patientvård. ÅUCS status som ett sjukhus med hög kvalitet grundar sig på omfattande vetenskaplig forskningsverksamhet och på evidensbaserad medicin. För närvarande pågår cirka 900 studier och e‌xamensarbeten i Egentliga Finland. Varje år inleds cirka 200–300 nya studier och examensarbeten.

Studierna kan kan till exempel vara läkemedelsstudier, studier om diagnostiska metoder eller studier inom vårdvetenskap.

Forskningen är strikt reglerad

Medicinsk forskning är strikt reglerad. Alla medicinska undersökningar utvärderas av en oberoende etisk kommitté. Medlemmarna i kommittén är experter inom medicin, juridik, etik samt lekmän. Forskningstillstånd anhålls för alla studier som inleds vid ÅUCS. För läkemedelsstudier krävs också godkännande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

De tillstånd och utlåtanden som krävs ska säkerställa att undersökningarna planeras noggrant, att de följer forskningsetiska principer och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

Läs mer om etikprövning (på finska)

Frivilligt att delta

Att delta i vetenskaplig forskning är alltid frivilligt och de som deltar i medicinska studier får både muntlig och skriftlig information om studien och ska dessutom underteckna ett samtycke. Deltagarna ska informeras om syftet med studien och om vilket genomslag den har i praktiken. Deltagarna ska också får veta om det finns risker som påverkar studien samt vilka fördelar som förväntas.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Att återkalla samtycket medför inga negativa konsekvenser för dig och påverkar inte din ställning som kund hos hälso- och sjukvården.

Bidra till forskning genom att ge biobankssamtycke

Auria biobank är en enhet inom ÅUCS. När du ger ditt samtycke till biobanken kommer prover som tagits från dig i samband med medicinska ingrepp, samt tillhörande uppgifter, att lagras i biobanken. Proverna i biobanken används för att främja medicinsk forskning i syfte att utveckla nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Auria Biobank är den första biobanken som grundades i Finland. Biobanken har en samling på över en miljon prover som används för medicinsk forskning.

Auria Biobank finns i Åbo i anslutning till ÅUCS och Åbo universitet. Biobanken grundades av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Den grundades 2012 och våren 2014 beviljade Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira  tillstånd för verksamheten.

Biobankens verksamhet styrs av biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013. Biobankslagen stärker provgivarens rättsskydd och gör det lättare för forskare att utnyttja biobankernas prover i forskning. Enligt biobankslagen kan prover och tillhörande uppgifter samlas in och förvaras för framtida biobanksforskning med provgivarens samtycke.

Läs mer om Auria Biobank

Stöd forskning genom ÅUCS-stiftelsen

ÅUCS-stiftelsen är en allmännyttig stiftelse som grundats av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och som stöder forskning inom medicin och vårdvetenskap i ÅUCS och Egentliga Finland.

Läs mer om ÅUCS-stiftelse