Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av hematologiska sjukdomar

Nyckelord:

Hematologin är den medicinska specialitet som arbetar med att utreda och sköta blodsjukdomar. Oftast vaknar misstanken om en blodsjukdom på basis av avvikande laboratorieresultat, där siffrorna som beskriver antalet blodceller i blodet avviker.

Om misstanke om blodsjukdom föreligger, undersöks patienten grundligt med hjälp av olika blodprov och benmärgsprovtagning. Proven undersöks av sakkunniga vid ett laboratorium som specialiserat sig på hematologi. Sedan diagnosen fastslagits inleds behandlingen utan dröjsmål. Behandlingen av elakartade blodsjukdomar har under de senaste åren utvecklats mycket kraftigt och en stor del av patienterna kan botas med cytostatika eller stamcellstransplantation.

Varje patient behandlas enligt en individuellt anpassad vårdplan som baserar sig på de färskaste vetenskapliga rönen. Vårdplanen påverkas inte bara av vilken sjukdom det gäller utan också av patientens allmäntillstånd, ålder och eventuella andra sjukdomar. Därför kan vårdplanen för olika patienter med samma sjukdom se olika ut.

Elakartade blodsjukdomar behandlas med läkemedel, oftast cytostatika. Cytostatika ges i kurer i form av tabletter, intravenösa dropp eller injektioner i muskel, under huden eller i ryggmärgskanalen. En cytostatikakur räcker vanligen 1 – 9 dagar, varpå följer en paus på några veckor innan nästa kur är i turen.

Man kan också sköta en del hematologiska sjukdomar med stamcellstransplantation. Med stamcellstransplantation avses administrering till patienten av stamceller som insamlats från blod eller benmärg. Dessa celler kan insamlas från patienten själv (autolog stamcellstransplantation) eller från en anhörig eller anonym, frivillig stamcellsdonator som registrerats av FRK (allogen stamcellstransplantation). Stamceller från blod för stamcellstransplantation kan insamlas på avdelningen. Patienter som genomgår stamcellstransplantation brukar vårdas i cirka 4 veckor på avdelningen. Efter vårdperioden vidtar en tät uppföljning av patientens tillstånd och blodvärden. Patienten kan behöva stödbehandlingar. ​

Stödbehandlingar

Hematologiska sjukdomar och behandlingen av hematologiska sjukdomar utsätter patienten för en ökad infektionsrisk. Därför behandlas också patienter med infektioner på hematologiska avdelningen. Patienter som har en smittsam infektion behandlas isolerade i enpersonsrum för att undvika smitta. Vanligen behandlas infektioner med antibiotika som ges intravenöst och med symtomlindrande medel, t.ex. febersänkande mediciner.

Hematologiska behandlingar kan ge illamående och aptitlöshet. Illamående kan förebyggas och hävas med hjälp av effektiva mediciner mot illamående. På avdelningen försöker vi också uppfylla patienternas önskemål gällande favoritmaträtter. 

En stor del av de hematologiska sjukdomarna och behandlingarna kan sänka antalet celler i blodet. Då behövs blodtransfusion. Användningen av olika blodprodukter är en av de viktigaste formerna av stödbehandling.

Behandlingen av hematologiska sjukdomar kan pågå länge och sjukhusvistelserna kan bli utdragna. Att veta vilken sjukdom man har och de långa vårdperioderna tär ofta på patienterna psyke och lynne. Patienten gör klokt i att tala med personalen om sin sjukdom och de känslor som den väcker under sjukhusvistelserna. Diskussionshjälp och -stöd finns också att få hos psykiater, psykiatrisk sjukskötare eller sjukhusprästen.

Sjukdomen och vårdkostnaderna kan ge väcka frågor om utkomst och ersättningar. Sjukhusets socialarbetare finns till för att hjälpa med dessa frågor vid behov. Vid behov finns också fysioterapeut- och näringsterapeuttjänster att tillgå.

Efter behandlingen

När läkemedelsbehandlingen är slut och en eventuell stamcellstransplantation är gjord, kan antingen behandlingen fortsätta med underhållsbehandling eller uppföljs patienten. Uppföljning och eventuell underhållsbehandling kan i regel genomföras vid hemkommunens hälsocentral I alla fall kommer läkaren och patienten alltid separat överens om hur uppföljningen kommer att ske efter avslutad behandling.

Enheter

Hematologiska avdelningen

Vid hematologiska ansvarsområdet ger vi vård åt vuxna patienter som lider av olika blodsjukdomar, så kallade hematologiska sjukdomar.

Kantasolusiirtoyksikkö

Kantasolusiirtoyksikössämme teemme sekä autologisia että allogeenisia kantasolujensiirtoja.

Hematologian poliklinikka, T-sairaala

Tutkimme ja hoidamme hematologisia eli veritauteja sairastavia aikuispotilaita.

Hematologiska polikliniken, Salo

Tutkimme ja hoidamme hematologisia eli veritauteja sairastavia aikuispotilaita.